การระดมความคิดเห็นข้อเสนอ ของทุกภาคส่วนในการทำแผนพัฒนา จังหวัดอุบล5 ปี (2566-2570 ) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564


2021-08-20 04:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 40

: เมืองน่าอยู่ทันสมัย เกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง เศรษฐกิจชีวภาพ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน เมืองท่องเที่ยวแห่งความสุข หลายมิติสู่สากล

: เมืองน่าอยู่ทันสมัย เกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง เศรษฐกิจชีวภาพ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน เมืองท่องเที่ยวแห่งความสุข หลายมิติสู่สากล

ในความคิดเห็น ลำดับความสำคัญ นั้น ควร เรียงลำดับความสำคัญ

หอการค้า เคย มีแนวคิด ตามปรากฎการณ์ จริง คือ อุบล มีรายได้หลัก

 1. จากภาคบริการ
 2. ภาคการค้า
 3. ภาคเกษตร เป็นลำดับท้าย

ดังนั้น ใน อีก 7 ปี ข้างหน้า คือ เริ่มจาก ปี 2564-2570 ซึ่งจะเป็นยุคการพัฒนา หลังโควิด 2019

สิ่งที่จำเป็นที่สุด คือ

 1. คุณภาพชีวิต ทั้งคน และเมือง
 2. การจัดลำดับความสำคัญ ....ตัวแปรสำคัญที่จะสร้างความอยู่ดี กินดี น่าจะเกิดจากการพัฒนาสร้างความแข็งแกร่งให้ จังหวัด เรียงลำดับความสำคัญ ดังนี้ คือ
 3. 1. ด้านการท่องเที่ยว บริการ
 4. 2. ด้านการค้า การลงทุน และ
 5. 3. ด้าน การเกษตร

ดังนั้น หลังโควิด สิ่งที่ต้องถือ เป็น เรื่องต้องทำทันที่ คือ คุณภาพชีวิต ด้วยการให้ความสำคัญ การสร้างและทำให้ อุบล................เป็นเมืองน่าอยู่ทันสมัย

จึงเป็นที่มา ของ การเสนอวิสัยทัศน์ ที่บ่งบอก เป้าหมายที่ชัดเจน ตามความสำคัญ และเร่งด่วน ดังนี้

“เมืองน่าอยู่ทันสมัย เป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล ศูนย์กลางการค้าการลงทุน เศรษฐกิจชีวภาพ เกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง “

การพิจารณา ทำแพลตฟร์อม ให้ ทำโครงการหรือ แผน ที่ต้องโจทย์ ที่ต้องทำให้ครบ ตามที่ กำหนดไว้ คือ

.

หลักการข้อที่ 1

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 • เพื่อตอบสนองการจัดทำแผน 3 ระดับของประเทศ

(1) แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ

(2) แผนระดับที 2 แผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ แผนความมั่นคง

(3) แผนระดับที่ 3 แผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนอื่นๆ

หลักการข้อที่ 2

ยึดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย

(1) ยึดยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2570)

(1.1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

(1.2) แผนปฏิรูปประเทศ

(1.3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(1.4)นโยบายรัฐบาล

(2) ให้ความสำคัญกับแผนภาค

(3) การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม

(4) การขับเคลื่อนการพัฒนามุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับ โอกาส ศักยภาพ ของจังหวัด รวมทั้งร่วมมือกันในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่สำคัญของภาค

(5) การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ต้องมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดให้ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นว่าผลการดำเนินการที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด

(6) ให้เสนอแผนพัฒนาจังหวัดในช่วงปีแรกของ แผน 5 ปี (ปี 2566 เป็นปีแรกของแผน 5 ปี ฉบับปี พ.ศ.2566-2570)

หลักการข้อที่ 3

แผนพัฒนาจังหวัด ต้องมีองค์ประกอบ

(1) ข้อมูลเพื่อการพัฒนา

 1. 1ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ
 2. 2ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ประกอบด้วย
 3. 2.1ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ
 4. 2.2 ข้อมูลด้านสังคมและความมั่นคง และ
 5. 2.3ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) มีประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่

2.1 ประสานแผนระดับต่างๆ ในพื้นที่ โดยการรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา

และ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่

2.2 ยึดกระบวนการ ONE PLAN และนำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2.3 ให้จัดลำดับความสำคัญโดยรวมของจังหวัด ไม่เกิน 10 อันดับ และ

ระบุกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ให้ชัดเจน

(3) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา

3.1นำเสนอผลการดำเนินการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดว่าประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด
3.2บรรลุเป้าหมายรวมและเป้าหมายในแต่ละประเด็นการพัฒนาที่กำหนดไว้และบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือไม่
3.3 ให้ วิเคราะห์ให้ชัดว่า เห็นสมควรดำเนินการต่อหรือยุติการดำเนินการให้ระบุเหตุผลสนับสนุน

หลักการข้อที่ 4

ประเด็นการพัฒนา ที่ต้องมี และให้ความสำคัญ

 1. บทวิเคราะห์ เลือกการใช้การวิเคราะห์ตามหลักการวางแผนเพื่อแสดงให้เห็นถึงโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรคของจังหวัด
 2. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ 5 ปี)
 3. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายกรพัฒนาจังหวัด
 4. 1 ตัวชี้วัดจะต้องมีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตลอดช่วงระยะเวลาของแผน มีจำนวนตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
 5. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประกอบด้วย
 6. 1 ประเด็นการพัฒนา
 7. 2 เป้าหมายและตัวชี้วัด
 8. 3 แนวทางการพัฒนา
 9. 4 แผนงานและโครงการสำคัญ

หลักการข้อที่ 5

การทำให้ รับรู้ และมี ส่วนร่วม แปลภาษาราชการเป็นภาษาราษฎร คนที่อยู่ใกล้ หรือ ไกลต้องได้รับรู้เข้าใจเท่ากัน นั่นคือ การทำให้ คนทั้งจังหวัดและทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชน เข้าใจตรงกันในแผนพัฒนาจังหวัด ดังแนวทางปฎิบัติที่ กำหนดไว้ ว่า

“การดำเนินการตามมาตรา 19 และมาตรา 27 วรรค 2 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด และเมื่อได้รับฟังความคิดเห็นแล้วให้จังหวัดนำผลการประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุมเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป

ผลการประชุมเมื่อวาน

เราได้ วิสัยทัศน์ ที่มีความชัดเจน ตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วน

เมืองน่าอยู่ทันสมัย เกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง เศรษฐกิจชีวภาพ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน เมืองท่องเที่ยวแห่งความสุข หลายมิติสู่สากล

ที่ผมขออนุญาต มีความคิดเห็น จัดเรียงตามความสำคัญที่ จะดำเนินการ ดังนี้

เมืองน่าอยู่ทันสมัย เป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล ศูนย์กลางการค้าการลงทุน เศรษฐกิจชีวภาพ เกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง

ด้วยเหตุผล สิ่งที่จำเป็น สำคัญ และ การลงมือ ทำทันที่ ไม่รีรอ ครับ

ด้วยปรัชญา ที่ว่า..............ท่องเที่ยว นำการค้า นำและทำ เมืองน่าอยู่ทันสมัย เติมเต็มด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ เกษตรปลอดภัย

1.เมืองน่าอยู่ทันสมัย

2.เมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล

3. ศูนย์กลางการค้าการลงทุน

4.เศรษฐกิจชีวภาพ

5.เกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง

สิ่งที่ต้องทำ คือ ทำอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้.

1.เมืองน่าอยู่ทันสมัย

แนวทางการมีกรอบดำเนินการ คือ

 1. 1เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย เน้นขั้นพื้นฐาน คือ เขียว สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งผลักดัน Smart City เป็นต้น
 2. 2เมืองสุขภาพ Wellness การเสริมสร้างให้คนอุบลมีสุขภาพดีทั่วหน้า
 3. 2.1ขับเคลื่อนให้อุบลฯเป็นศูนย์กลางสุขภาพ Medical Hub เป็นศูนย์กลางการรักษาผู้ป่วยที่เด่นชัดและโดดเด่นเฉพาะด้าน
 1. 2.2 Wellness City คือ เมืองสุขภาวะดี ที่พักของคนรักษ์สุขภาพ ที่มีความพร้อมในการตอบสนองทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัยในทุกด้าน ตอบทุกโจทย์ของการดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบครัน มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ได้แก่ โรงพยาบาลเวลเนส บ้านเดี่ยวเวลเนสโฮม เวลเนสสมาร์ทคอนโด โรงแรมเวลเนส และเวลเนสฟาร์ม
 2. 2.3 ส่งเสริมระบบความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐาน
 3. 2.4 ส่งเสริมพัฒนาการเข้าถึงบริการทางด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียม
 4. 2.5 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน

2.เมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล

แนวทางการมีกรอบดำเนินการ คือ

 1. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
 2. การท่องเทียวเชิงธุรกิจ (Mice)
 3. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น แพทย์แผนไทย ความงาม
 4. การท่องเที่ยวทางน้ำ
 5. การท่องเที่ยวเชื่องโยงภูมิภาค
 6. การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์
 7. การท่องเที่ยววิถีชุมชน
 8. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

.

3. ศูนย์กลางการค้าการลงทุน

แนวทางการมีกรอบดำเนินการ คือ

 1. การต่างประเทศ รวมถึง ความสัมพันธ์ การค้าชายแดน ตลอดจนการสร้างศักยภาพ ในการค้าชายแดน เช่น การผลักดัน
 2. โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมมการค้าการลงทุนสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่ ปากแซง การเปิดด่านทางการค้าเพิ่ม ( ลาว กัมพูชา) และคลังสินค้า (Ware House ) ตลอดรวมถึงจุดขนถ่ายสินค้า (เมืองท่าทางบก) เป็นต้น
 3. การพิจารณาเศรษฐกิจฐานราก
 4. โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
 5. การส่งเสริมผู้ประกอบการ รวมทั้งช่วยเหลือ SME
 6. การผลักดันเรื่องระเบียงเศรษฐกิจ เพื่อการค้าและการลงทุน
 7. การให้ความสำคัญ ด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 8. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางเชื่อมโยงพื้นที่ช่องเม็ก
 9. การพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
 10. การเชื่อมโยงประเทศคู่ค้า
 11. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขนถ่ายสินค้าและระบบพลังงานสะอาด
 12. ปรับปรุงระเบียบ กฎเกณฑ์ การค้าระหว่างประเทศ

.

4.เศรษฐกิจชีวภาพ

แนวทางการมีกรอบดำเนินการ คือ

 1. 4.1 อุตสาหกรรมเพื่อการแปรรูป
 2. 4.2 การส่งเสริมอุตสาหกรรมสมุนไพรและแพทย์แผนไทย
 3. 4.3 สมุนไพร มีการวิจัยสมุนไพร ให้อุบลราชธานีมีแหล่งผลิตที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน เช่น กระชายขาวที่มีอุปสรรคปัญหาการตรวจดิน ตรวจปุ๋ย ตรวดน้ำ ที่ต้องผ่านมาตรฐาน
 4. 4.4 อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางธรรมชาติในพื้นที่ เช่น การส่งเสริมการปลูกเห็ด
 5. 4.5 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในแหล่งการผลิตภาคการเกษตร
 6. 4.6 ส่งเสริมการผลิตสัตว์ท้องถิ่น
 7. 4.7 ส่งเสริมการแปรรูปบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ เช่น ไบโอพลาสติก เครื่องสำอางปลอดสารเคมี

5.เกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง

แนวทางการมีกรอบดำเนินการ คือ

 1. 5.1 การยกระดับการการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง
 2. 5.2 ส่งเสริมเทคโนโลยีภาคการเกษตร
 3. 5.3 ส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม
 4. 5.4ส่งเสริมการตลาดสู่สากล
 5. 5.5 มุ่งเน้นการทำเกษตรปลอดภัย เกษตรเพิ่มมูลค่า การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี เศรษฐกิจฐานราก การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ รวมทั้งยกระดับให้ความสำคัญการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 6. 5.6 ยกระดับด้านเกษตรและอาหาร เน้นเป้าไปที่ เกษตรปลอดภัย เกษตรเพิ่มมูลค่า การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ รวมทั้งยกระดับให้ความสำคัญการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดังนี้

5.6 1. การบริหารจัดการน้ำ การวิจัยพัฒนา นวัตกรรม รวมถึงการศึกษา
5.6.2. ขับเคลื่อนให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มทางเศรษฐกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
5.6.3 ทำการเกษตรและอาหารปลอดภัย ยกระดับสินค้าด้านการเกษตรส่งเสริม เรื่อง
5.6.4. โคเนื้อ/ทุเรียน/งา ให้มีการพัฒนาแปร


All Isan Chamber of Smart Unity จำเป็นต้องมี การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหอการค้าอิสาน 20 จังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดในอิสานดังนี้ อุบลราชะานี ศรีศะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ก มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองคาย เลย ชัยภูมิ บึงกาฬ นครราชสีมา สุรันทร์ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชะานี เป็นแม่ข่ายในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล