ระบบเครื่อข่ายข่าวสารข้อมูล หอการค้าอิสาน 20 จังหวัด เชื่อมโยงกัน เป็นหนึงได้ แล้ว


2019-08-10 15:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 99

หอการค้า อิสานทุกจังหวัด (20 จังหวัด) มี FACEBOOK ครบ 100% และ UPDATE ข่าวสารข้อมูล ของแต่ ละหอการค้า เป็นปัจจุบัน ทันกัน แลกเปลี่ยนข่าวสาร ต่อยอดข่าวสาร ทำให้ ไกลหรือ ไกล รับรู้ ข่าวสาร เท่ากัน และทันกัน

รู้กันและกัน และ รู้เท่าทันกัน

จากการประชุม หอการค้าภาคอิสาน ครั้งล่าสุด หอการค้าจังหงัดอุบลราชธานนี ได่้เสนอตัว อาสา ทำระบบ เชื่อมโยงของมูล ระหวางหอการค้า และ นำข่าวสารแต่ละหอการค้า20 จังหวัด มานำเสนอในรูปแบบ " รุ้กันและกัน และ รู้เท่าทันกัน ที่ประชุมให้ หอการค้า นำ ไป ดำเนินการ และ นำมาเสนอ ที่ ประชุม ในการประชุมหอการค้าภาคอิสาน ครั้งต่อ ไป ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน พฤศจิกายน 2562

หอการค้าอุบลราชธานี ได้ ดำเนินการพัฒนา ทำ แพทฟรอม การเชื่อมโยงกัน ในโครงสร้าง การเผยแพร่ และ การเชื่อมโยง เสร็จ เรียบร้อย โดยจะทำกสร เชื่อมโยง ในระบบ โมดูลกระจายข่าว กับ ฐานข้อมูล

การกำหนด ฐานขอมูล ให้ เป็นระบบ เดียวกันทั้ง 20 จังหวัดนั้น หอการค้าจังหวัดอุบลราชะานนี ได้ ออกแบบและ วางระบบ ให้ ใช้ FACEBOOK เป็นเครื่องมือ สำคัญ

ดังนั้น จึงนำ เรื่องนี้ ปรึกษา ท่านประธานหอการค้าภาคอิสาน ( นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย) ภึงเรื่อ

ให้ ทุกหอการค้า ต้องมี facebook หอการค้าจังหงัวด และมีการอัพเดท ข่าวสาร กิจกรรม รวมทั้งสาระ เป้นประจำ แล้ว มีการเชื่อมต่อกัน กับระบบการกระจาย ข่าว ที่ หอการค้าอุบลราชะานี ทำไว้ ( ทำเสร้๗ พร้อมใช้ แล้ว)

ท่านประธานสวาท เห็นชอบ ให้ ดำเนินการประสานงานให้ทุกหแหารค้า ดำเนินการมี facebook หอการค้าจังหงัด ทุกจังหวัด แล้วแจ้ง URL มายังหอการค้าจังหวัดอุบลราชะานี เพื่อ ทำการเชื่อมโยงเข้าระบบ และให้ ทุกหอการค้า อัพเดท facebook ของแต่ละหอการค้า ให้ อัพเดท สม่ำเสทอ

เพื่อให้ เกิดการเชื่อมโยง ข้อมมูล เข้า รวมกันทั้ง 20 หอการค้า และ ทำการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ในช่องทางต่าง

จึงขอ ความร่วมมือ ทุกหอการค้าในภาคอิสาน ดังนี้

  1. ให้ทุกหอการค้า ในอิสาน มี facebook ของหอการค้าทุกจังหวัด
  2. แจ้ง uRL ของ facebook หรือ แจ้ง ชื่อ facebook มาที่หอการค้า ผ่าน ไลน์ กลุ่ม หอการค้า
  3. ทำการอัพเดท ข้อมูล facebook ของแต่ ละหอการค้า ให้ เป้นปัจจุบัน เสมอ
  4. เผยแพร่ ศูนย์กระจายข่าว หอการค้า ภาคอิสานให้ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ทั่วภาคอิสาน ( ปัจจุบัน ได้ ทดลอง รันงานในเว็ปไซตื ชื่อ konthaiisam.com )

จึงเรียนมา เพื่อ ขอความร่วมมือ โดย หนังสือ เวียนจาก ท่าน ประานหอการค้าภาคอิสาน ( นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย) จะดำเนิินการตามขั้นตอนอีกครั้ง ผมในฐานะประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ผู้รับผิดชอบ (อาสา) ทำระบบเชื่อมโยงข้อมูล หอการค้าทั้งอิสาน นำเรียนประสานของความร่วมมือ เบื้องต้น ผ่านระบบออนไลน์

ขอแสดงความนับถือ

นิมิต สิทธิไตรย์

ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

10 สิงหาคม2562

หอการค้า อิสานทุกจังหวัด (20 จังหวัด) มี FACEBOOK ครบ 100% และ UPDATE ข่าวสารข้อมูล ของแต่ ละหอการค้า เป็นปัจจุบัน ทันกัน แลกเปลี่ยนข่าวสาร ต่อยอดข่าวสาร ทำให้ ไกลหรือ ไกล รับรู้ ข่าวสาร เท่ากัน และทันกัน

หอการค้าอิสาน หนึ่งเดียวข้าวเหนียวปั้น


All Isan Chamber of Smart Unity จำเป็นต้องมี การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหอการค้าอิสาน 20 จังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดในอิสานดังนี้ อุบลราชะานี ศรีศะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ก มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองคาย เลย ชัยภูมิ บึงกาฬ นครราชสีมา สุรันทร์ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชะานี เป็นแม่ข่ายในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล