หอการค้าภาคอิสาน ถกปัญหาภัยแล้ง และแนวทางแก้ไข อย่างยั่งยืน


2019-06-06 20:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 149

ภัยแล้ง หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีฝนน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นระยะเวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ขาดน้ำ ทำให้ไม่เจริญเติบโตตามปกติเกิดความเสียหาย และความอดอยากทั่วไป ความแห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

แกนนำ หอการค้าภาคอิสาน นำเรื่องภัยแล้ง มาหารือกันถึงสภาพปัจจุบัน แนวทางการแก้ไข ถือ เป็นเรื่องเร่งด่วน โดยเฉพาะ วิกฤตการขาดน้ำอุปโภค บริโภค ในเขตเมือง ปัจจุบัน น้ำ สำรอง เหลือไม่ถึง 10 % ในบางพื้นที่

ภาวะภัยแล้งที่สุรินทร์

ภาวะภัยแล้งที่สุรินทร์

  1. ด้านการเกษตร เกิดภาวะฝนแล้ง ฝนตกยังไม่มีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตร เนื่องจากฝนแล้งนาน ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำ มีปริมาณของน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปา มีปริมาณเหลือเพียง 2 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 10% ของปริมาณบรรจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งทางจังหวัดอยู่ในช่วงหาวิธีแก้ไขปัญหา เรื่องน้ำประปาใช้บริโภคภายในจังหวัด และหากฝนไม่ตกภายใน 1-2 เดือนนี้ จะส่งผลให้ไม่มีน้ำดิบ ใช้สำหรับ ผลประปาได้ สำหรับใช้บริโภค. ส่วนผลผลิตทางการเกษตร. เช่นข้าวหอมมะลิ มีราคาดี 15 บาทต่อกิโลกรัมแต่เกษตรกรไม่มีผลผลิตนำออกมาขาย เนื่องจาก ปีที่ผ่านมาได้ผลผลิตน้อย และ เกษตรกรนำออกมาจำหน่ายก่อนนี้แล้วเพื่อเป็นการใช้จ่ายในครอบครัวสถานการณ์มันสำปะหลัง อยู่ในภาวะที่ราคามัน สำปะหลังราคาดีขึ้น. ราคามันสด กิโลกรัมละ 2.10-2.20 บาท. ส่วนสถานการณ์ราคาอ้อย อยู่ในระดับทรงตัว.
  2. การลงทุน การค้าชายแดนสถานการณ์ไม่คึกคัก เกิดภาวะซบเซา ประชาชนไม่มีรายได้และไม่สามารถออกมาจับจ่ายใช้สอยได้ การขออนุญาตก่อสร้างสำหรับโรงงานและยังคงติดปัญหาเรื่อง ผังเมือง และชายแดนติดปัญหาเรื่อง การขอบอร์ดเดอร์พาส ของชาวกัมพูชายังคงต้องขอที่ตัวจังหวัด ไม่สามารถขอที่ด่านชายแดนได้.
  3. การเที่องเที่ยว การท่องเที่ยวเงียบเพิ่มขึ้น เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน. เและชาวกัมพูชามาเที่ยวจับจ่ายซื้อของในจังหวัดน้อยลง เนื่องจากยังคงติดปัญหาการเข้าออกชายแดนเรื่อง การขอบอร์ดเดอร์พาสยังต้องขอในตัวจังหวัด ไม่สามารถขออนุญาตที่ด่านชายแดนได้.
  4. ภาพรวมเศรษฐกิจในจังหวัดซบเซา ประชาชนไม่มีรายได้มาจับจ่าย ร้านค้าขนาดใหญ่และเล็กมีการปิดตัว และเริ่มมีการเทคโอเวอร์ ร้านค้าขนาดใหญ่. ในพื้นที่ประกาศห้องว่างให้เช่า ให้เห็นเป็นจำนวนเพิ่มขึ้น

ข้อมูล จาก ท่านประธานสมบัติ

สภาพ ข้อเท็จจริงปัญหาภัยแล้งที่ บุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์กำลังประสบปัญหาภัยแล้งหนักเนื่องจากฝนทิ้งช่วงทำให้ปัจจุบัน ในเขตอ.เมืองเมืองจ.บุรีรัมย์ จะมีน้ำใช้เพียงแค่ 20 วันครับและในภาคเกษตรกรรมข้าวที่หว่านไว้มีโอกาสตายเกือบ90%เนื่องจากขาดน้ำเพื่อการเกษตรเช่นเดียวกัน

อีกทั้งจ.บุรีรัมย์จะต้องเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มอเตอร์ จีพี ในเดือนตค.นี้ หากสถานการณ์ภัยแล้งไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โอกาสการขาดน้ำใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและชื่อเสียงของประเทศแน่นอน

เดิมทีจังหวัดบุรีรัมย์มีน้ำใช้ถึงแค่เดือนธันวาคมแต่ปัจจุบันที่มีน้ำใช้อยู่ คือผันน้ำมาจาก เสิงสางจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปัจจุบันแหล่งน้ำที่มาตามลำมาศ เริ่มไม่พอเพราะต้องสำรองให้คนในท้องถิ่นเช่นเดียวกัน

ตอนนี้ได้ความร่วมมือจากชมรมโรงโม่หินซึ่งมีน้ำสะสมอยู่ที่บ่อหินน่าจะใช้ได้อีกประมาณไม่ถึงเดือน หาก ยังมีภาวะแล้งและไม่มีฝนเข้ามาเติม อาจวิกฤตหนักมาเยือนแน่

ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่หอไทยต้องรีบเข้ามาหาแนวทางเพื่อเสนอต่อรัฐบาลและปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ ภัยแล้งเป็นปัญหาระดับชาติ ต้องรีบแก้ไข และระดมสรรพกำลังในการแก้ไขปัญหาเพราะเราจะต้องอุดหนุนเงินเข้าไปสู่ภาคเกษตรกรรมที่พึ่งหว่านข้าวและตอนนี้ชาวนา เตรียมเอกสารรอรับการช่วยเหลือแล้วครับ

ข้อมูล จาก ท่านประธานหอการค้าบุรีรัมย์

ข้อเสนอ แนวทางการแก้ไขและข้อมูลที่น่าสนใจ (บทวิเคราะห์ รอบด้าน)

" ผมระดมกำลังประชุมสรุปแนวทางได้ข้อมูลเชิงลึก สุรินทร์หนักกว่าบุรีรัมย์ตรงไม่มีมวลน้ำมาสมทบแต่ท้ายสุดเราจะถึงจุดเดียวกันครับคือ...ไม่มีน้ำเติมเพราะฝนจะทิ้งช่วง 2 เดือนอย่าหวังเรื่องฝนเทียมครับตอนนี้เพราะฝนเทียมในข้อเท็จจริงเป็นการทำฝนเพื่อการเกษตรและจิตวิทยาไม่ใช่เพื่อการบริโภค".......ประธานสมบัติ สุรินทร์

"เอาหลัก ผันนำ้จาก นำ้โขง จาก เลย เข้าแผนเลย ครับจะ ได้รับลูกกัน. แล้วเห็นเป็นรูปประธรรม มากขึ้น

เอางบ ชลประทาน ทั้งหมด 3 ปี มารวมกัน แล้วเพิ่ม อีก นิด 2 ปี ก็หมดปัญหา เขื่อนไม่มีนำ้ ปล่อยให้ เกษตร กรใช้ในช่วงหน้าแล้ง สิ่งที่ต้อง หาข้อมูลจาก ชลประทาน แต่ละจังหวัด ว่ามีอ่างเก็บน้ำ กี่ แห่ง และแต่ละแห่ง อยู่ ที่ระดับนำ้ ทะเล ที่เท่าไร. ตอนนี้ผม บอกไปที่ชลประทานจังหวัดหาให้และ. เขารับปาก แต่ก็ไม่มั่นใจ ว่าจะได้ครบ. จึงอยากจะให้ แต่ละประธาน ติดตาม ข้อมูล แต่ละจังหวัดว่าจะตรง กันไหม ครับผม .......ประธานภมร มุกดาหาร

"ประเด็นเรื่องน้ำ เป็นเรื่องสำคัญ ขอให้ประธานหอฯแค่ละจังหวัด ได้สรุปปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาของพื้นที่ และรวบรวมให้กับประธานฯสิทธิพล (ป๋อม ชัยภูมิ) เพื่อต่อจิ๊กซอในการในการทำยุทธศาสตร์น้ำภาคอีสาน เสนอต่อหอการค้าไทย ผลักดันให้ส่วนราชการให้การสนับสนุนยุทธศาสตร์น้ำภาคอีสาน ..ท่านมงคล เลขาธิการหอภาคอิสาน


All Isan Chamber of Smart Unity จำเป็นต้องมี การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหอการค้าอิสาน 20 จังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดในอิสานดังนี้ อุบลราชะานี ศรีศะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ก มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองคาย เลย ชัยภูมิ บึงกาฬ นครราชสีมา สุรันทร์ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชะานี เป็นแม่ข่ายในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล